Wykaz nowych wzorcowych dokumentów do wykorzystania  w procedurze „obrotu” działkami


I. Wzory wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd ROD

 

1. Wniosek o nadanie prawa do działki poprzez zawarcie Umowy dzierżawy działkowej
     -  dla kandydatów na działkowców
2. Wniosek o zawarcie Umowy dzierżawy działkowej,  - dla posiadaczy Decyzji
3. Wniosek o zatwierdzenie Umowy przeniesienia praw do działki
     - przy zmianie użytkownika działki i „odkupieniu” mienia na działce poprzednika
4. Wniosek o zatwierdzenie Umowy przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej
     - w celu zwolnienia z opłaty inwestycyjnej
5. Wniosek o nadanie prawa do działki dla współmałżonka
6.   Wspólne oświadczenie małżonków lub byłych współmałżonków         

      - w sprawie decyzji, komu pozostawione zostanie prawo do

7.   Oświadczenie woli o wstąpienie w stosunek prawny wynikający z umowy

       działkowej po zmarłym

8. Wniosek o nadanie prawa do działki po zmarłej osobie bliskiej
9.  OŚWIADCZENIE DZIAŁKOWCA dotyczące zmian danych osobowych

10. Deklaracja członkowska PZD  - dla kandydatów na działkowców
11. Deklaracja potwierdzająca członkostwo PZD  - do uzupełnienia braku w/w przez działkowców

 

II. Wzory umów:

1. Umowa dzierżawy działkowej ( z nowym działkowcem -  dot. tzw. „wolnej” działki)
2. Umowa kupna – sprzedaży nasadzeń i naniesień na działce ROD „ODRA” w Opolu
      ( jako załącznik do w/w Umowy)
3. Umowa dzierżawy działkowej (z dotychczasowym działkowcem)
4. Umowa przeniesienia praw do działki (przy zmianie użytkownika działki)
5. Umowa o dostawę energii elektrycznej i Aneks do tej umowy

 

III. Wzory innych dokumentów:

1. Świadectwo ukończenia szkolenia kandydatów na działkowców
                  (załącznik warunkujący podpisanie Umów dzierżawy działkowej i przeniesienia praw
                 do działki)

2. Protokół zdawczo-odbiorczy  dostawy energii (oraz energii i wody - dla „Międzypola”)
              (jako załącznik  do Umowy dzierżawy działkowej i Umowy przeniesienia praw do działki)
           – podstawa do zawarcia umowy jak w pkt. II

3.  Protokół inwentaryzacji działki (do pkt. 5 , 6 i 10) - podstawa do wyceny własności działkowca
4.  Rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron
5.   Rozwiązanie umowy przeniesienia praw do działki za porozumieniem stron
6.  Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej przez Wydzierżawiającego - Działkowca
      - dla posiadaczy Umowy
      - dla posiadaczy Decyzji przydziału działki lub Decyzji potwierdzającej przydział działki
7  Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej przez Dzierżawcę - PZD 
    (za łamanie przepisów ustawy lub regulaminu, oraz za zwłokę z zapłatą opłat ogrodowych)
     - dla posiadaczy Umowy
     - dla posiadaczy Decyzji przydziału działki lub Decyzji potwierdzającej przydział działki
  8. Wypowiedzenie umowy przeniesienia praw do działki przez Działkowca lub PZD
           
IV. Wzory uchwał Zarządu ROD:

1. w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD 
2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw i obowiązków wynikających    
       z umowy dzierżawy działkowej   - dla nowych działkowców
3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy dzierżawy działkowej                                             
       - z dotychczasowym użytkownikiem

4. w sprawie zatwierdzenia Umowy przeniesienia praw do działki
5. w sprawie wstąpienia w prawa do działki przez współmałżonka

6. w sprawie wstąpienia w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
7. w sprawie pozostawienia prawa do działki jednemu współmałżonkowi
8. w sprawie ustanowienia prawa do działki po zmarłej osobie bliskiej
9. w sprawie wygaśnięcia członkostwa PZD i prawa do działki
10. w sprawie wygaśnięcia członkostwa PZD
11. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa PZD
12. w sprawie wygaśnięcia prawa do działki w razie śmierci działkowca
13. w sprawie wypowiedzenia Umowy dzierżawy działkowej
       lub Umowy przeniesienia praw do działki

       - za nieprawidłowości w użytkowaniu działki
       - za zwłokę z zapłatą opłat

14. w sprawie rozwiązania Umowy dzierżawy działkowej
       lub Umowy przeniesienia praw do działki  - za porozumieniem

15. „uniwersalna”

 

WZORY DOKUMENTÓW >>>