KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1/2018 podjętą

 na posiedzeniu zarządu w dniu 23 stycznia 2018 r. ustalił  następujące terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych sektorów ogrodowych 

i Konferencji Delegatów w 2018 r.:             

 

 

 

                                                  1. WZ - „Odra” + „Tęcza” + ”Krapkowicka"                                

             wtorek              10.04.2018

                                   Ilość działek/członków PZD = 436/571

 

                                                   2. WZ -  „Koszyka” + „Międzypole"                                                       

                           środa                     11.04.2018

                                                 Ilość działek/członków PZD = 446/587

                                                                                                                                            

                                                                                    Początek obrad:

                                                                    w I terminie        - godz.1630

                                                                    w II terminie       - godz.1700 

                                                                                                                                                                                

 

                          3. Konferencja Delegatów          sobota              28.04.2018

                                                 Ilość delegatów = 20+9+1+18+12 

                                                     Początek obrad godz. 1000

                                                                                                                                            

Zgodnie z §167 statutu PZD delegaci wybrani w sektorach ogrodowych w 2015 r. zachowują swoje mandaty do czasu następnych wyborów.

 W przypadku, gdyby w ROD ubył delegat na Konferencję Delegatów, powinny być przeprowadzone wybory uzupełniające w danym sektorze ogrodowym.

 

Materiały sprawozdawcze zostaną udostępnione do wglądu członkom PZD ROD  na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia WZ w sektorach ogrodowych

tj. najpóźniej od 05.04. i dodatkowo (po WZ i przed KD) od 16.04.2018 r.

w biurze Zarządu ROD „ODRA” w Opolu.

 

PLAN PRACY Zarządu ROD „ODRA”

na rok 2018 i do czasu zakończenia kadencji    w 2019 r.  >>> kliknij

 

Syntetyczny materiał informacyjny do sprawozdania za rok 2017 r. >>> kliknij

 

 

Informacja dla uczestników Konferencji Delegatów

 

Zarząd ROD przypomina, że stosownie do § 167 statutu PZD „Delegaci wybrani  w sektorach ogrodowych 

w 2015 roku zachowują swoje mandaty do czasu następnych wyborów”. 

W przypadku, gdy w ROD ubył delegat na Konferencję Delegatów, 

powinny być przeprowadzone wybory uzupełniające  w danym sektorze ogrodowym.

Jeśli z jakiegoś powodu zachowanie mandatu do końca kadencji, czyli do 2019 roku stało się niemożliwym, 

prosimy o zgłoszenie takiego postanowienia o biura zarządu najpóźniej na 2 tygodnie przed ustalonym terminem WZ (10 i 11.04.) tj. do poniedziałku 26 marca,

 bowiem wtedy taka rezygnacja będzie podstawą do złożenia mandatu i umożliwi przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Walnych Zebraniach sektorów ogrodowego.

Ponadto, dla zapewnienia wymogu wysokiej frekwencji na KD, 

prosimy również - w tym samym terminie - o potwierdzenie swojej niezawodnej obecności na KD,

 gdyż brak odpowiedzi na naszą prośbę będzie poświadczeniem rezygnacji z mandatu delegata

podobnie jak nieusprawiedliwiona nieobecność na najbliższej KD

Przypominamy, że Konferencja Delegatów odbywa się tylko w pierwszym terminie, 

a jej uchwały są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności 

ponad połowy liczby delegatów wybranych na zebraniach sektorów ogrodowych

 w ubiegłym roku frekwencja wyniosła tylko 80%.

 

Informujemy również, że wszystkie Walne Zebrania Sprawozdawcze sektorów ogrodowych i Sprawozdawcze Konferencje Delegatów w obecnej  kadencji odbywają się w oparciu o wytyczne Prezydium Krajowej Rady PZD z 17.12.2015 r., stąd  proponowany porządek obrad WZ i KD

 będzie tożsamy z ubiegłorocznym.

 

 

 

Opłaty za działkę przed Konferencja Delegatów są traktowane jako zaliczka. 

Faktyczne rozliczenie nastąpi po ustaleniu wysokości opłat na Konferencji (mogą ulec zmianie na plus lub minus).