Od dnia 15.11.2018 r. do 14.03.2019 r. będą zamknięte wszystkie bramy wjazdowe na teren sektorów. Indywidualne przypadki dotyczące wjazdu proszę zgłaszać w Biurze Zarządu pok. nr 2

 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie 

nowelizacji ustawy „śmieciowej” – 07.09.2018

W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu.

Projekt zakłada także diametralne zmiany w zakresie gospodarki odpadami w ROD. Najważniejsze z proponowanych zmian oznaczają, że:

1) odbiór śmieci ze wszystkich ogrodów będzie odbywał się na podstawie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym, ROD nie będą już mogły indywidualnie zlecać wywozu śmieci prywatnym firmom. (zmiana ust. 1 w art. 6c)

2) zarządy ROD będą musiały składać deklarację „śmieciową”, w której zaznaczą pojemność (ewentualnie liczbę) pojemników/worków do wywiezienia z terenu ROD, następnie mnożyć ją przez częstotliwość wywozu śmieci w miesiącu i mnożyć przez stawkę opłaty za pojemnik w określonej pojemności. W ten sposób będzie wyliczana miesięczna opłata za wywóz śmieci. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, wysokość stawki powinna być określona dla całego ogrodu, a nie dla pojedynczej działki.

3) rada gminy zwolni z części opłaty za wywóz śmieci właściciela nieruchomości, w tym ROD, który zagospodarowuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dodanie ust. 4a w art. 6k). Informację dotyczącą posiadanych kompostowników, zarząd ROD będzie podawał w deklaracji „śmieciowej” (dodanie pkt. 7 w ust. 1 b w art. 6m)

4)  w przypadku niedopełnienia przez ROD selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady będzie przyjmował je jako zmieszane i informował o tym gminę. Na podstawie powiadomienia w drodze decyzji określi ona wysokość opłaty tak jak za śmieci zmieszane. Stawka opłaty za śmieci zmieszane będzie 4 – krotnie wyższa niż za segregowane(obecnie jest 2 – krotnie wyższa) (zmiana ust. 3 i dodanie ust. 3a i 3b w art. 6k).

Przypomnijmy, że PZD od 5 lat usilnie zabiegał o zmianę zapisów ustawy „śmieciowej”, która wprowadziła niesprawiedliwe zasady ustalania opłat za  odpady na terenach ROD, oderwane od faktycznej ilości śmieci powstających w ogrodach i skutkujące drastycznymi podwyżkami. Z jednostek PZD do Ministerstwa Środowiska skierowano liczne pisma o zmianę ustawy. Najwyraźniej okazały się one skuteczne. Proponowane zmiany zdają się iść w kierunku postulowanym przez działkowców, zaś w uzasadnieniu projektu ustawy wprost przywołano liczne petycje od środowiska działkowców.

W chwili obecnej KZ PZD wystosował do wszystkich OZ PZD pismo o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie do jednostki krajowej PZD opinii i uwag wynikających z doświadczeń z gospodarką odpadami w ROD.

Po dokonaniu analizy projektu oraz propozycji i uwag zgłoszonych przez jednostki terenowe PZD, KZ PZD zamierza przekazać do Ministerstwa Środowiska oficjalne stanowisko w sprawie.

 Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504.

 KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCOW

Warszawa, dnia 7 września 2018 r.

 

 

  Nowelizacja Regulaminu ROD - 03.07.2018 

 

 

        Terminy odbioru odpadów z terenu ROD „Odra” w Opolu w 2018 r.

 

 1.Dom działkowca, ul.Koszyka obok garaży i  za dawnym zajazdem „Kasztelańskim”:

Maj

4, 11, 18, 25

Czerwiec

1, 8, 15, 22, 29

Lipiec

6, 13, 20, 27

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

Wrzesień

7, 14, 21, 24

Październik

5, 12, 19, 26

Listopad

2, 9, 16

 

2. ul.Krapkowicka, Sektor „Międzypole” i „Tęcza”

Maj

10, 24

Czerwiec

7, 21

Lipiec

5, 19

Sierpień

2, 17, 30

Wrzesień

13, 27

Październik

11, 25

Listopad

8, 22

Terminarz udostępniamy naszym działkowcom aby wiedzieli kiedy można wrzucać odpady do pustych

kontenerów i pojemników, które można napełniać tylko do wysokości burt, a wokół nich należy utrzymywać porządek.

Decyzją Rady Miasta Opola każdy działkowiec może wyrzucić 20 litrów odpadów na tydzień. 

Proszę tak planować wyrzucanie odpadów aby napełniać kontenery i pojemniki a nie przeładowywać i nie rzucać odpadów obok nich, ponieważ Firma Remondis zabiera odpady wyłącznie  z ww. pojemników!

W przypadku pełnych pojemników należy bezwzględnie odczekać do daty następnego ich opróżniania.

Ponadto nie należy wyrzucać odpadów roślinnych, które powinny być gromadzone na kompostownikach, a odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w miejscach i w terminach podawanych na tablicach ogłoszeniowych.

Zastosowanie się do tych kilku prostych rad pozwoli nam obniżyć koszty wywozu śmieci.

 

Wykaz działkowców do wyróżnienia „Za wzorową uprawę działki” 
na uroczystościach Dożynkowych z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 
 
 
- Ogród „Odra-1”
 
 
 1.  Małgorzata Rajfur, Mariusz - konkurs krajowy    „Wzorowa działka roku”       I/26                     
 2.  Jakimowicz Maria, Edward - konkurs okręgowy „Wzorowa działka rekreacyjna roku” VIII/5   
 3. Wiliński Waldemar, Danuta   - konkurs okręgowy    „Wzorowa działka roku”        X/10
 1. Mazur Zenon, Joanna        X/54
 2. Pałka Krystyna, Euzebiusz IX/3
 3. Rogowski Józef I/48
 4. Dudek Mariola VI/1
 5. Szyper Józef VI/3
 6. Zając Ryszard, Wiesława X/5
 7. Rzepczyński Ferdynand X/38
 8. Praszel Anna, Mirosław X/78
 9. Piórkowski Aleksander, Irena X/112
10. Popławska Karina I/23a
11.Maciejczyk Bożena I/33
12. Jadczak Alicja I/75
13. Zalewski Franciszek       III/31
14. Pietrzak Wiesław X/13
15.Kasperek Dorota X/15
 
- Ogród „Koszyka”
9.  Grajcar Joanna IIA/2
10.  Zawadecka Janina IIC/3
11.  Kotas Michał III/16
12.  Mazurek Halina, Marian   X/8
13.  Marszal Kazimierz XVI/29a
14.  Słowikowska Magdalena, Zenon       XVIII/15
15.  Golisz Władysław XVI/4
 
 
- Ogród „Międzypole”
16.  Musor Zbigniew IX/3
17.  Bagiński Zbigniew IX/32  
18.  Płaskota Anna IX/34
19.  Stasiak Czesław, Jadwiga XX/2
 
 
 
 
 
 
- Ogród „Tęcza”
 
20.Jachymik Halina, Tadeusz VC/3
21.Serwa Agnieszka VC/13
22.Popławski Władysław         V/7
23.Olechnowicz Daniel V/5
24.Wituch Andrzej VD/14
 
 
Działkowcu reaguj zdecydowanie na przypadki wyrzucania śmieci

w miejscach niedozwolonych, powiadom Straż Miejską lub Policję.

Nielegalne wysypiska na drogach dojazdowych do działek zmuszają nas

do ponoszenia dodatkowych wydatków w celu ich uprzątnięcia,

Ponieważ są tam również elementy zielone, które mogą pochodzić

z naszych działek, służby porządkowe uważają, że usunięcie ich należy do Zarządu.

Wszystkie te miejsca są obecnie monitorowane 
przez Straż Miejską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na ścisłą kontrolę na wysypisku odpadów prosimy

nie składować sprzętu gosp. domowego:

lodówki, kuchenki elektryczne, meble itp.

oraz materiałów budowlanych:

okna, drzwi, wiadra po farbie itp.,

ponieważ grozi to cofnięciem transportu z wysypiska,

w/w sprzęt należy wywieść na własny koszt do utylizacji.

Przypominamy o zakazie wyrzucania do kontenera:

trawy, gałęzi, ścinek z żywopłotów i krzewów ozdobnych.

 

 

 
 
Wykaz działkowców do wyróżnienia „Za wzorową uprawę działki” 
na uroczystościach Dożynkowych z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 
 
 
- Ogród „Odra-1”
 
 
 1.  Małgorzata Rajfur, Mariusz - konkurs krajowy    „Wzorowa działka roku”       I/26                     
 2.  Jakimowicz Maria, Edward - konkurs okręgowy „Wzorowa działka rekreacyjna roku” VIII/5   
 3. Wiliński Waldemar, Danuta   - konkurs okręgowy    „Wzorowa działka roku”        X/10
 1. Mazur Zenon, Joanna        X/54
 2. Pałka Krystyna, Euzebiusz IX/3
 3. Rogowski Józef I/48
 4. Dudek Mariola VI/1
 5. Szyper Józef VI/3
 6. Zając Ryszard, Wiesława X/5
 7. Rzepczyński Ferdynand X/38
 8. Praszel Anna, Mirosław X/78
 9. Piórkowski Aleksander, Irena X/112
10. Popławska Karina I/23a
11.Maciejczyk Bożena I/33
12. Jadczak Alicja I/75
13. Zalewski Franciszek       III/31
14. Pietrzak Wiesław X/13
15.Kasperek Dorota X/15
 
- Ogród „Koszyka”
9.  Grajcar Joanna IIA/2
10.  Zawadecka Janina IIC/3
11.  Kotas Michał III/16
12.  Mazurek Halina, Marian   X/8
13.  Marszal Kazimierz XVI/29a
14.  Słowikowska Magdalena, Zenon       XVIII/15
15.  Golisz Władysław XVI/4
 
 
- Ogród „Międzypole”
16.  Musor Zbigniew IX/3
17.  Bagiński Zbigniew IX/32  
18.  Płaskota Anna IX/34
19.  Stasiak Czesław, Jadwiga XX/2
 
 
 
 
 
 
- Ogród „Tęcza”
 
20.Jachymik Halina, Tadeusz VC/3
21.Serwa Agnieszka VC/13
22.Popławski Władysław         V/7
23.Olechnowicz Daniel V/5
24.Wituch Andrzej VD/14
 
 
Działkowcu reaguj zdecydowanie na przypadki wyrzucania śmieci

w miejscach niedozwolonych, powiadom Straż Miejską lub Policję.

Nielegalne wysypiska na drogach dojazdowych do działek zmuszają nas

do ponoszenia dodatkowych wydatków w celu ich uprzątnięcia,

Ponieważ są tam również elementy zielone, które mogą pochodzić

z naszych działek, służby porządkowe uważają, że usunięcie ich należy do Zarządu.

Wszystkie te miejsca są obecnie monitorowane 
przez Straż Miejską.