Polski Związek Działkowców

ROD ,,Odra,,
pl. Różyckiego, 45-703 Opole

 

ING Bank Ślaski S.A.

04 1050 1504 1000 0090 7522 7075

 

 

 

Wysokości i terminy opłat w 2018 r.

                 Załącznik do Uchwały nr 3 ,4 i 5 /2018

                                                                      Konferencji Delegatów z dnia 28.04.2018 r.

 

1. Składka członkowska (opłata statutowa od 1 działki)                  - 6 zł             do 31.05.2018 r.

2. Partycypacja w finansowaniu działalności prowadzonej

przez OZO i KR PZD na rzecz ROD i działkowców   - 0.08 zł od m2        do 31.05.2018 r.

         (ustalona uchwałą KR PZD) w tym; - OZO - 65%  ; - KR - 35%

       2.1 Opłata ogrodowa                                                                 0.33 zł/m       do 31.05.2018 r.

 

3. Opłata za wywóz śmieci                                                        75 zł/działka         do 31.05.2018 r.

 

4. Opłata energetyczna (tylko odbiorcy energii elektrycznej)        10 zł*                do 30.06.2018 r.

5. Zaliczka na poczet zużycia energii elektrycznej w wysokości

50 % ubiegłorocznego zużycia, lecz nie mniej niż            20 zł*                do 31.05.2018 r.

6. Zaliczka na poczet zużycia wody (tylko odbiorcy)*-               - 30 zł*                do 31.05.2018 r.

7. Opłata za zużyta energię elektryczną wg wskazań podlicznika i regulaminu:

- za okres od 1.01.2018 do 30.06.2018 r. - od 20.07.2018 do 20.08.2018 r.

- za okres od 1.07.2018 do 31.12.2018 r.  - od 20.01.2019 do 20.02.2019 r.

8. Opłata za zużyta wodę wg wskazań wodomierza i regulaminu:

- za okres od 04.2018 do 11.2018 r. - wpłata do 31.12.2018 r.

Dopuszcza się możliwość dokonywanie opłat z pkt.1, 2 i 3 w dwóch ratach:

  • I rata; w wysokości co najmniej 50% należności do 31.05.2018 r.

  • II rata; pozostała należność do 30.06.2018 r.

  • *"Międzypole i Krapkowicka"

 

Przykładowa łączna wysokość podstawowych opłat w 2018 r (pkt.1, 2, 2.1 i 3)

,

6 zł + 75 + [ (0,08 + 0,33)  x  m2] = w zależności od wielkości działki 

Zaliczka na poczet zużycia energii elektrycznej 20zł*

+ 10 zł* (+ 30 zł *"Międzypole i Krapkowicka")

:

 

 

300 m2              6 + 75 + 123      =  204,00 zł + 10 zł *  20zł*

350 m2              6 + 75 + 143,50 =  224,50 zł + 10 zł *  + 20zł*

400 m2              6 + 75 + 164      =  245,00 zł + 10 zł *  +20zł*

450 m2              6 + 75 + 184,50  =  265,50 zł + 10 zł *  20zł*

500 m2           6 + 75 + 205     =  286,00 zł    + 10 zł *  20zł*

 

+ zużyta energia elektryczna wg wskazań podlicznika (pkt.7)

+ * zużycie wody "Międzypole i Krapkowicka" (pkt.8)

 

 

Na opłaty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD 

w 2018 r. składają się:

składka członkowska – 6 zł / rok / osoba (w przypadku gdy oboje małżonkowie na jednej działce są działkowcami i członkami PZD to każde płaci po 50%, czyli po 3 zł), płatne do 30 czerwca danego roku, całość składki pozostaje w ROD (podstawa: Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 5/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

opłaty ogrodowe – w szczególności wymienione w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Statucie PZD, na:

a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

e) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

są uchwalane co roku przez Walne Zebranie ROD w oparciu o wytyczne Krajowej Rady (uchwała Prezydium Krajowej Rady nr 251/2014 z 10.12.2014 r.), Walne Zebranie ustala również sposób zbierania i termin (nie późniejszy niż koniec czerwca). W ramach tych opłat Walne Zebranie musi uwzględnić opłaty na rzecz innych jednostek PZD (OZ i KR) w wysokości 0,07 zł / m² działek. Z tej kwoty 65 % pozostaje na szczeblu OZ a 35 % jest przekazywane do KR. (podstawa: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 4/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

Przy czym w pierwszym roku użytkowania (czyli po przydziale działki) nowy działkowiec ponosi zwiększone opłaty (odpowiadające dawnym opłatom wpisowego i inwestycyjnego) na warunkach:

- Opłata ogrodowa na wydatki związane z zarządzaniem ROD jest podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd, przy czym opłata ta nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia. Podział tej opłaty zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady jest następujący:

w istniejącym ROD:

a) 20% Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego,

b) 60% na Fundusz Oświatowy PZD okręgowego zarządu PZD,

c) 20% na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD,

w nowozakładanym ROD:

a) 80% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD

b) 20% na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

(podstawa: Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 11/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

 - Opłata ogrodowa na wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej jest podwyższona o kwotę określoną przez zarząd ogrodu, przy czym kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Z opłaty tej zwolniona jest osoba przejmująca działkę po osobie bliskiej. (podstawa: Statut PZD)