Opłaty za działkę przed Konferencja Delegatów są traktowane jako zaliczka. 

Faktyczne rozliczenie nastąpi po ustaleniu wysokości opłat na Konferencji (mogą ulec zmianie na plus lub minus).

 

Składkę członkowską oraz opłaty na rzecz ogrodu i inne opłaty wynikające z regulaminu ROD 

można przekazywać drogą elektroniczną lub przekazem pocztowym.

Napisz  do nas, podając imię i nazwisko oraz nazwę sektora, nr aleji i działki

oraz czego dotyczy opłata.

(te dane należy również podać na dowodzie przelewu lub przekazu)

Prześlemy szczegółowy wykaz opłat.

 Konto:

Polski Związek Działkowców

ROD ,,Odra,,
pl. Różyckiego, 45-703 Opole

 

ING Bank Ślaski S.A.

04 1050 1504 1000 0090 7522 7075

 

Wysokości i terminy opłat w 2017 r.

 

1. Składka członkowska (opłata statutowa od 1 działki)                  - 6 zł             do 31.05.2017 r.

2. Partycypacja w finansowaniu działalności prowadzonej

przez OZO i KR PZD na rzecz ROD i działkowców   - 0.08 zł od m2        do 31.05.2017 r.

         (ustalona uchwałą KR PZD) w tym; - OZO - 65%  ; - KR - 35%

       2.1 Opłata ogrodowa                                                                 0.31 zł/m       do 31.05.2017 r.

 

3. Opłata za wywóz śmieci                                                        60 zł/działka         do 31.05.2017 r.

 

4. Opłata energetyczna (tylko odbiorcy energii elektrycznej)        10 zł                 do 30.06.2017 r.

5. Zaliczka na poczet zużycia energii elektrycznej w wysokości

50 % ubiegłorocznego zużycia, lecz nie mniej niż            20 zł                 do 31.05.2017 r.

6. Zaliczka na poczet zużycia wody (tylko odbiorcy)*-               - 30 zł                 do 31.05.2017 r.

7. Opłata za zużyta energię elektryczną wg wskazań podlicznika i regulaminu:

- za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017 r. - od 10.07.2017 do 31.07.2017 r.

- za okres od 1.07.2017 do 31.12.2017 r.  - od 20.01.2018 do 20.02.2018 r.

8. Opłata za zużyta wodę wg wskazań wodomierza i regulaminu:

- za okres od 04.2017 do11.2017 r. - wpłata do 31.12.2017 r.

Dopuszcza się możliwość dokonywanie opłat z pkt.1, 2 i 3 w dwóch ratach:

  • I rata; w wysokości co najmniej 50% należności do 31.05.2017 r.

  • II rata; pozostała należność do 30.06.2017 r.

  • *"Międzypole"

 

Przykładowa łączna wysokość podstawowych opłat w 2017 r (pkt.1, 2, 2.1 i 3)

,

6 zł + 60 + [ (0,08 + 0,31)  x  m2] = w zależności od wielkości działki

 

250 m2           6 + 60 +  97,50  = 163,50 zł

300 m2              6 + 60 + 117,00 = 183,00 zł

350 m2              6 + 60 + 136,50 = 202,50 zł

400 m2              6 + 60 + 156,00 = 222,00 zł

450 m2              6 + 60 + 175,50 = 241,50 zł

+ energia elektryczna

+ * zużycie wody "Międzypole"

 

 

 

Na opłaty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD 

w 2017 r. składają się:

składka członkowska – 6 zł / rok / osoba (w przypadku gdy oboje małżonkowie na jednej działce są działkowcami i członkami PZD to każde płaci po 50%, czyli po 3 zł), płatne do 30 czerwca danego roku, całość składki pozostaje w ROD (podstawa: Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 5/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

opłaty ogrodowe – w szczególności wymienione w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Statucie PZD, na:

a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

e) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

są uchwalane co roku przez Walne Zebranie ROD w oparciu o wytyczne Krajowej Rady (uchwała Prezydium Krajowej Rady nr 251/2014 z 10.12.2014 r.), Walne Zebranie ustala również sposób zbierania i termin (nie późniejszy niż koniec czerwca). W ramach tych opłat Walne Zebranie musi uwzględnić opłaty na rzecz innych jednostek PZD (OZ i KR) w wysokości 0,07 zł / m² działek. Z tej kwoty 65 % pozostaje na szczeblu OZ a 35 % jest przekazywane do KR. (podstawa: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 4/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

Przy czym w pierwszym roku użytkowania (czyli po przydziale działki) nowy działkowiec ponosi zwiększone opłaty (odpowiadające dawnym opłatom wpisowego i inwestycyjnego) na warunkach:

- Opłata ogrodowa na wydatki związane z zarządzaniem ROD jest podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd, przy czym opłata ta nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia. Podział tej opłaty zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady jest następujący:

w istniejącym ROD:

a) 20% Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego,

b) 60% na Fundusz Oświatowy PZD okręgowego zarządu PZD,

c) 20% na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD,

w nowozakładanym ROD:

a) 80% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD

b) 20% na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

(podstawa: Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 11/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

 - Opłata ogrodowa na wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej jest podwyższona o kwotę określoną przez zarząd ogrodu, przy czym kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Z opłaty tej zwolniona jest osoba przejmująca działkę po osobie bliskiej. (podstawa: Statut PZD)

 

 

 

 

 

 

 

1